Nieuws
Voor al het nieuws op onze school, klik hier.
Kalender
De kalender met alle geplande activiteiten voor de komende maand.
For kids!
Interessante links en websites voor kinderen.

Visie school

Binnenkort meer.

Kwartiermakers

Uit recente studies en onderzoeken blijkt dat het zeer belangrijk is om het leesplezier en het leesbegrip te stimuleren. Vandaar dat onze school dit jaar gestart is met kwartiermakers, waar de nadruk vooral ligt op het stillezen en functioneel vloeiend lezen.

Differentiatie - werkvormen

Omgaan met diversiteit in de klas is een grote uitdaging voor leraren. Het vraagt een flexibele houding en werk op maat van de leerling. Dit pakken we aan door verschillende werkvormen en groeperingsvormen te gebruiken in onze klassen. Op die manier kunnen alle talenten en vaardigheden van onze kinderen aan bod komen.

DSS - muzische vorming

In 2012 zijn we in het lager onderwijs begonnen met het uitwerken van ons muzisch project. Hierbij willen we meer aandacht schenken aan de verschillende domeinen van muzische ontwikkeling u00e9n meer mogelijkheden bieden om de muzische talenten van onze leerlingen aan te wakkeren of uit te breiden.

ICT op school

De laatste jaren verschenen de digitale schoolborden ook in ons lager onderwijs. De introductie van dit leermiddel heeft geleid tot veel enthousiasme, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten.

Sociale vaardigheden

Het project rond sociale vaardigheden steunt op het principe van de axenroos en is door ons leerkrachtenteam zelf ontwikkeld. De axenroos brengt verschillende interacties tussen mensen in kaart en onderscheidt het menselijk gedrag in 10 categorieu00ebn. Elke categorie wordt met een totemdier voorgesteld, met zijn goede en minder goede eigenschappen.

Katholiek onderwijs

Als Katholieke dialoogschool willen we iedereen van harte welkom heten en op een zorgzame, betrokken wijze omgaan met de talenten en mogelijkheden van onze kinderen, in het bijzonder voor diegenen die het moeilijker hebben. Die Christelijke identiteit en de verbondenheid met de parochie vormen het fundament van onze school.